For циклы (Python)

0-5 арасындағы сандарды экранға шығару
for i in range(5):
print(i)
Жауабы:
0
1
2
3
4
1-10 дейінгі сандардың квадраттарын шығару
for i in range(і*і): (немесе (і**2) дәрежесі деуге болады)
print(i)
Жауабы:
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
1-10 дейінгі жұп сандардың шығару. Тақ сандарды аттап кетіп отырсын.
for i in range(1, 11):
if i%2!=0: (і 2 бөлгендегі қалдығы тең емес болса нөлге тек дейміз, яғни тақ сан)
continue
print(i)
Жауабы:
2
4
6
8
10
2-нің көбейту кестесін шығарып көрейік
for i in range(1, 11):
print(2, ' * ', i, ' = ', 2 * i)
Жауабы:
2 * 1 = 2
2 * 2 = 4
2 * 3 = 6
2 * 4 = 8
2 * 5 = 10
2 * 6 = 12
2 * 7 = 14
2 * 8 = 16
2 * 9 = 18
2 * 10 = 20