Металдар

Конденсатор

Аддитивтілік

Амплитуда

Үдеу

Ньютон заңдары

Кернеу

Ток күші

Конвекция

Гук заңы

Ауырлық күші

Үйкеліс күші

Жылдамдық

Зат тығыздығы

Қысым

Архимед заңы

Қуат

Күш моменті

Термодинамиканың бірінші заңы

Газдың жұмысы

Термодинамиканың екінші заңы

Меншікті булану жылуы

Скаляр шама

Инерция

Траектория

Кинетикалық энергия

Потенциялық энергия